Namens het bestuur van de Oranjevereniging zijn leden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging Zunderdorp op Maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur in het Jeugdgebouw te Zunderdorp.

AGENDA:    klik hier voor de pdf    

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (12 februari 2018).
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
 6. Verslag Penningmeester en Rapport Kascontrole-Commissie.
  concept jaarrekening 2018 en concept begroting 2019
  Voorstel tot verhoging van de contributie voor gezinnen naar € 15.
 7. Benoeming nieuw lid van de kascontrole commissie.
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar is Harry Mars en aftredend en niet herkiesbaar is Henk Hagedoorn. Tussentijds is Ria Vrolijk-Hoeve afgetreden
  Het bestuur stelt voor om Jur de Graaf en Jora Vreeling daarvoor te kiezen. Tegenkandidaten kunt u tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris Henk Hagedoorn aanmelden.
 9. Bespreking feestelijkheden 2019
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Wij hebben nog geen programma vastgesteld om u gelegenheid te geven met ideeën te komen voor de feestelijkheden van 2019.

 

Met oog op het beperken van de (porto)kosten, maar ook vanwege het gemak en de snelheid waarmee tegenwoordig gecommuniceerd kan worden willen wij onze ledenadministratie uitbreiden met uw emailadres. Met name de leden die buiten Zunderdorp wonen worden vriendelijk verzocht hun emailadressen door te geven. Kent u iemand die geen post ontvangt van de Oranjevereniging maar wel lid is, dan ontvangen wij ook graag het juiste adres.

U kunt deze gegevens mailen naar: info@oranjeverenigingzunderdorp.nlof sturen naar Harry Mars, ’t Nopeind 20HR 1027AE Zunderdorp.

Kunt u niet komen, maar wilt u wel iets melden: Dat kan via de email en de facebookpagina – www.facebook.com/OranjeverenigingZunderdorp.

Het bestuur van de Oranjevereniging.